Přihlásit se / RegistrovatBackoffice účet

Dodatek k obchodním podmínkám

obchodní korporace
NATURAMEDICIN SE
se sídlem Charvátova 1988/3, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 086 49 162

společnost zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 2292
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.naturamedicin.comwww.naturamedicin.czwww.naturamedicin.eu

kontaktní e-mail: club@naturamedicin.com

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Tento dodatek navazuje na čl. III. Obchodních podmínek společnosti NATURAMEDICIN SE a upravuje práva a povinnosti zájemců o členství v Clubu NATURAMEDICIN a členů Clubu NATURAMEDICIN.
 2. Club NATURAMEDICIN představuje systém přímého prodeje, který je velice jednoduchý a přehledný. Pokud se stanete členem Clubu NATURAMEDICIN, získáte možnost tvořit svou síť klubových partnerů a zákazníků a z této činnosti získávat odměnu.
 3. Club NATURAMEDICIN je provozován a spravován správcem, kterým je společnost NATURAMEDICIN SE (dále jen „Správce“). Správce vykonává správu databází osobních údajů členů klubů a zákazníků pro účely zajištění jejich požadavků týkajících se objednávání a asistovaných změn údajů v zákaznických účtech.
 4. Správcem osobních údajů zákazníků a členů klubu je společnost NATURAMEDICIN SE, IČO: 086 49 162 se sídlem Charvátova 1988/3, 110 00 Praha 1, Česká republika. Kontaktní údaje: info@naturamedicin.com, mobilní linka +420773574811.
VZNIK ČLENSTVÍ V CLUBU NATURAMEDICIN
 1. Členem Clubu NATURAMEDICIN se může stát fyzická i právnická osoba, která vykonává prodej produktů NATURAMEDICIN SE jako podnikatel.
 2. Zájemce o členství v Clubu NATURAMEDICIN musí být v den odeslání žádosti o členství v klubu držitelem příslušného veřejnoprávního oprávnění státu, ve kterém bude svou podnikatelskou (živnostenskou) činnost provozovat.
 3. Podnikatelská (živnostenská) činnost člena klubu spočívá v prodeji produktů NATURAMEDICIN SE a registraci nových zákazníků za účelem získání odměn a bonusů vyplývajících z Kompenzačního plánu.
 4. Zájemce o členství v klubu (např. kupující) je povinen zaplatit členský poplatek ve výši stanovené v žádosti o členství. Tím se rozumí zakoupením členství v e-shopu společnosti.
 5. Správce kontroluje úplnost žádosti o členství v Clubu NATURAMEDICIN a splnění dalších podmínek, které je nutné splnit pro přijetí člena klubu. Správce má právo i bez udání důvodu kdykoliv zamítnout žádost o členství v klubu nebo členství v klubu pozastavit.
 6. Pokud Správce schválí žádost o členství v Clubu NATURAMEDICIN, zašle zájemci o členství v klubu potvrzení o vzniku členství v klubu a členovi klubu přidělí jedinečný identifikátor.
 7. Členství v klubu se dědí.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA Clubu NATURAMEDICIN
 1. Po celou dobu trvání členství v klubu je člen klubu povinen mít příslušné veřejnoprávní oprávnění státu, ve kterém vykonává svou podnikatelskou (živnostenskou) činnost spočívající v prodeji produktů společnosti NATURAMEDICIN SE a registraci zákazníků.
 2. Člen klubu má možnost prodávat vybrané zboží v portfoliu NATURAMEDICIN SE zákazníkům
  prostřednictvím svého jedinečného identifikátoru, popř. prostřednictvím jedinečného identifikátoru těch členů klubu, které se staly členem klubu jeho prostřednictvím, tzn. na základě žádosti adresované tomuto členovi klubu.
  Právo na provizi
 3. Za každé zboží prodané s použitím jedinečného identifikátoru náleží členovi klubu provize za podmínek uvedených níže nebo určených Správcem v Kompenzačním plánu. Aktuální Kompenzační plán je uložený v aplikaci BackOffice.
 4. Nárok na provizi vzniká úplným zaplacením objednaného zboží. Nárok na provizi zaniká v poměru, v jakém došlo k odstoupení od kupní smlouvy na objednané zboží, uplatnění slevy či jiného snížení či zrušení kupní ceny. Pro určení provize je rozhodující cena produktu nebo služby bez daně z přidané hodnoty a jiných veřejnoprávních poplatků.
 5. Provize za daný kalendářní měsíc je splatná nejpozději poslední den v měsíci, který následuje po měsíci, za který provize náleží. Podmínkou výplaty provize je její vyúčtování v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Podklady pro vyúčtování provize poskytne členovi klubu Správce nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který provize náleží, a to prostřednictvím účtu člena klubu – BackOffice.
 6. Člen klubu nemá kromě provize nárok na úhradu žádných nákladů či výdajů, které vynaložil v souvislosti s výkonem oprávnění člena klubu.
  Další práva a povinnosti člena klubu
 7. Člen klubu získá po schválení jeho žádosti o členství registrační sadu s doplňkem stravy a kancelářské zázemí – BackOffice v PC a mobilní aplikaci ke své činnosti.
 8. Člen klubu má právo budovat strukturu kmene svých nových zákazníků a členů klubu, které registruje přímo pod sebe a dostává provizi z první, druhé a třetí linie svých zákazníků a členů klubu a možnost zprostředkovávat prodej výrobků za odměnu a tím budovat svůj distribuční řetězec.
 9. Odpovědnost a náklady spojené se zjištěním a dodržováním veřejnoprávních podmínek výkonu podnikání (živnostenské činnosti) nese výhradně člen klubu.
 10. Člen klubu nesmí a nemá právo jednat jménem společnosti NATURAMEDICIN SE.
 11. Člen klubu vždy jedná sám za sebe a nese plnou právní odpovědnost za své jednání.
 12. Člen klubu je povinen dodržovat právní předpisy států, ve kterých vykonává svou podnikatelskou činnost.
 13. Člen klubu je povinen po dobu svého členství i po jeho skončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti se svým členstvím v klubu a které nejsou veřejně dostupné, tzn. zejména o všech výrobních, dodacích, cenových, provozních, organizačních, obchodních a dalších informací vztahujících se k činnosti a postavení Správce.
 14. Člen klubu je povinen pečovat o dobré jméno Správce, zdržet se jakýchkoliv činností, které by toto jméno mohlo poškodit či zpřístupnit informace, o kterých je povinen zachovávat mlčenlivost a dalších jednání, kterým by mohl způsobit Správci újmu.
 15. Člen klubu je bez zbytečného odkladu povinen upozornit Správce na veškeré skutečnosti, které jsou významné pro řádný chod Správce, péče o zákazníky, zachování dobrého jména Správce či ze kterých by mu mohl hrozit vznik újmy.
 16. Člen klubu je povinen po dobu svého členství i po jeho skončení zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, které mu budou v souvislosti s jeho členstvím v klubu sděleny či ke kterým jinak získá přístup, pokud jejich další předání třetím osobám nebude nutné pro plnění smluvních či zákonných povinností člena klubu.
 17. Člen klubu se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které získá v souvislosti s jeho členstvím v klubu, v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). Člen klubu se tak zejména zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se zásadami stanovenými Nařízením a přijmout vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku zneužití osobních údajů. Člen klubu se zavazuje, že stejným způsobem zaváže i každého dalšího zpracovatele osobních údajů. Člen klubu je povinen všechny osobní údaje, které získal v souvislosti s jeho členstvím v klubu, smazat či zajistit jejich jiné trvalé odstranění, bez zbytečného odkladu poté, co pominou důvody pro jejich zpracování, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak či pokud není dán jiný právní titul k dalšímu zpracovávání dotčených osobních údajů.
 18. Člen klubu je povinen platit roční členský příspěvek stanovený společností NATURAMEDICIN SE. Uhrazením ročního členského příspěvku si člen klubu uchová status aktivního člena a může pokračovat v budování své sítě.
 19. Každý člen klubu musí vždy s ročním výročím své smlouvy, obnovit členství v klubu, zaplacením ročního členského příspěvku. Pokud členství obnoví, může nadále budovat svou síť. Pokud neobnoví své členství v klubu, pozbývá možnost budovat svoji členskou síť a nemůže pobírat obměny z jím vybudované členské sítě. Přechází do statusu zákazník.
 20. Pokud člen klubu neuhradí obnovovací roční poplatek včas a uhradí ho po uplynutí ročního výročí, je opětovně zaregistrován jako člen klubu. Přichází však o svoji vybudovanou síť. Je zaregistrován přímo pod společnost NATURAMEDICIN SE, nebo člena klubu, který ho zaregistroval.
 21. Roční členský příspěvek musí být uhrazen nejpozději dva dny před dnem výročí přijetí člena do klubu.
 22. Správce si vyhrazuje právo nepřipomínat členům klubu, aby si obnovili své členství.
  Registrace zákazníka
 23. Zákazníky registruje člen klubu prostřednictvím svého jedinečného identifikátoru. Samotnou registraci provádí Správce. Správce si vyhrazuje právo registraci zákazníka neprovést.
 24. V případě, že zákazník na svou registraci neobjednal produkty společnosti NATURAMEDICIN SE více než 12 měsíců po sobě, může být registrace zneplatněna.
 25. Registraci lze zrušit také zasláním žádosti o zrušení registrace na club@naturamedicin.com. Účet zákazníka zrušená na základě jeho žádosti nelze obnovit.
 26. Registrace zákazníka může být zrušena také jednostranným zásahem Správce, pokud došlo k porušení zásad, na kterých je klub NATURAMEDICIN a Kompenzační plán vybudován, nebo pokud registrace zákazníka ohrožuje oprávněné zájmy Správce. Účet zákazníka zrušený podle tohoto ustanovení nelze obnovit.
 27. Správce spravuje tyto osobní údaje člena klubu:
  a) Jméno
  b) Příjmení
  c) Název firmy
  d) Datum narození/IČO/DIČ
  e) Mobilní telefonní číslo
  f) Fakturační adresa/Doručovací adresa
  g) E-mailová adresa
  h) Číslo bankovního účtu a koordináty banky
  i) Heslo
ZÁNIK ČLENSTVÍ
 1. Členství v klubu NATURAMEDICIN zaniká:
  a) kdykoliv na žádost člena klubu o zrušení členství zaslanou na e-mail club@naturamedicin.com,
  b) nezaplacením ročního členského příspěvku ve stanovené lhůtě,
  c) v případě, že po dobu více než 12 měsíců po sobě jdoucích nebyl s použitím identifikátoru člena
  klubu prodán žádný výrobek společnosti NATURAMEDICIN SE,
  d) jednostranným zásahem Správce, pokud došlo k porušení zásad, na kterých je klub
  NATURAMEDICIN a Kompenzační plán vybudován, porušení povinnosti člena klubu nebo pokud
  registrace a/nebo činnost člena klubu ohrožuje oprávněné zájmy Správce.
 2. Člen klubu zánikem členství přijde o svou vybudovanou síť zákazníků a členů klubu.
 3. V případě zániku členství podle písmen a), b) a d) je zánik členství nevratný.
 4. Členové klubu, kterým členství zaniklo podle písm. c) mohou podat opětovnou žádost o členství v klubu. Správce může na žádost takového člena klubu obnovit dosavadní síť zákazníků a členů klubu, na toto obnovení není právní nárok.
 5. Člen klubu, jehož členství zaniklo je povinen vrátit Správci veškeré materiály, které v souvislosti s členstvím v klubu za účelem výkonu své činnosti od Správce obdržel a pokud to jejich povaha neumožňuje, tak je zničit či dále nešířit a nezpřístupnit je třetím osobám.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
 1. Znění tohoto dodatku může Správce měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění dodatku. Pokud člen klubu nesouhlasí se změnou dodatku, může vždy požádat o ukončení jeho členství v klubu. Pokud tak neučiní do 30 dnů ode dne zveřejnění nového znění dodatku, uplatní se nevyvratitelná právní domněnka, že si přeje zachovat členství v klubu a jeho práva a povinnosti se od data účinnosti nového znění dodatku budou řídit tímto novým zněním.
 2. Další práva a povinnosti člena klubu včetně případných dalších odměn a podmínek jejich výplaty jsou uvedeny v Kompenzačním plánu. V případě rozporu mezi ujednáními uvedenými v tomto dodatku a v Kompenzačním plánu má přednost tento dodatek.
 3. Správce má možnost kdykoliv Kompenzační plán změnit. Změna Kompenzačního plánu je účinná od doby zveřejnění, nebo od v ní určeného data. Na vztahy vzniklé před účinností změny Kompenzačního plánu se použije znění Kompenzačního plánu účinné v době, kdy právní vztah jim upravený vznikl.
 4. V případě v rozporu v překladu jazykových mutací je platná verze v českém jazyce.

V Praze dne 1. 5. 2023

Za společnost NATURAMEDICIN SE
Bohuslav Větrovský
člen představenstva

envelopephone-handsetmapmenucross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram