Přihlásit se / RegistrovatBackoffice účet

Obchodní podmínky

obchodní korporace
NATURAMEDICIN SE
se sídlem Charvátova 1988/3, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 086 49 162

společnost zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 2292 
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  www.naturamedicin.comwww.naturamedicin.czwww.naturamedicin.eu

 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní korporace NATURAMEDICIN SE (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese  www.naturamedicin.comwww.naturamedicin.czwww.naturamedicin.eu  a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek prodávajícího umístěné pod internetovým portálem na adrese  www.naturamedicin.comwww.naturamedicin.czwww.naturamedicin.eu (dále jen „webové stránky či webová stránka“) a další související právní vztahy.
 3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který se stane členem klubu (dále jen „člen klubu“), prostřednictvím kterého prodávající umožňuje kupujícím podílet se na prodeji vybraného zboží v portfoliu prodávajícího a získávat tak z této zprostředkovatelské činnosti provize (dále jen „členský klub“).
 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní či jiné samostatné smlouvě. Odchylná ujednání v kupní či jiné samostatné smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Nákupem zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu kupující vyjadřuje svojí vůli být vázán ujednáními těchto obchodních podmínek.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pokud kupující nesouhlasí se změnou obchodních podmínek, může zrušit svůj uživatelský účet do 30 dnů ode dne zveřejnění nového znění obchodních podmínek na webových stránkách. Pokud tak neučiní, uplatní se nevyvratitelná právní domněnka, že si přeje setrvat ve smluvním vztahu s prodávajícím a že tento smluvní vztah se má od data účinnosti nového znění obchodních podmínek tímto novým zněním.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET
 1. Prodávající vyžaduje pro nakupování zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu registraci kupujícího. Prodávající tento krok odůvodňuje snahou poskytovat kupujícímu nejlepší možné služby včetně možnosti stát se členem klubu a zároveň chránit ostatní kupující před nekalou aktivitou třetích osob. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“).  Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží, sledovat stav svých objednávek a požádat o členství v klubu. 
 2. Kupující bere na vědomí, že nemá právní nárok na zřízení uživatelského účtu. Pokud o jeho zřízení projeví zájem, je povinen požádat o registraci prostřednictvím některého ze stávajících členů klubu. V případě schválení jeho žádosti obdrží přístupové údaje pro vytvoření uživatelského účtu. Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. Kupující je oprávněn kdykoliv svůj uživatelský účet zrušit.

 

ČLENSTVÍ V KLUBU
 1. Prodávající umožňuje kupujícímu požádat prostřednictvím jeho uživatelského účtu o členství v klubu a získat tak možnost podílet se na prodeji vybraného zboží v portfoliu prodávajícího.b.Kupující, který má zájem stát se členem klubu je povinen zaplatit členský poplatek ve výši stanovené v žádosti o členství. Po kontrole vstupních údajů bude kupujícímu zasláno potvrzení o vzniku účasti v klubu včetně přidělení jedinečného identifikátoru.
 2. Člen klubu je povinen zajistit, aby nejpozději v době odeslání žádosti o členství v klubu a po celou dobu členství v klubu disponoval veškerými veřejnoprávními oprávněními nutnými k výkonu činnosti člena klubu a plnil veškeré veřejnoprávní povinnosti, které souvisí s výkonem člena klubu. Odpovědnost a náklady spojené se zjištěním a dodržováním těchto veřejnoprávních podmínek nese výhradně kupující.
 3. Člen klubu získá možnost prodávat vybrané zboží v portfoliu prodávajícího dalším kupujícím prostřednictvím svého jedinečného identifikátoru. Za každé takto prodané zboží náleží kupujícímu provize. Výši a splatnost provize určuje prodávající, a to dodatkem k těmto obchodním podmínkám, který je určen pouze pro členy klubu.
 4. Člen klubu je oprávněn své členství v klubu kdykoliv zrušit.   
 5. Člen klubu je povinen po dobu svého členství i po jeho skončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti se svým členstvím v klubu a které nejsou veřejně dostupné, tzn. zejména všech informací uvedených v dodatku k těmto obchodním podmínkám určeným pouze členům klubu, výrobních, dodacích, cenových, provozních, organizačních, obchodních a dalších informací vztahujících se k činnosti a postavení prodávajícího. Člen klubu je povinen vrátit prodávajícímu veškeré materiály, které v souvislosti s členstvím v klubu za účelem výkonu své činnosti od prodávajícího obdržel a pokud to jejich povaha neumožňuje, tak je zničit či dále nešířit a nezpřístupnit je třetím osobám. Člen klubu je povinen pečovat o dobré jméno prodávajícího, zdržet se jakýchkoliv činností, které by toto jméno mohlo poškodit či zpřístupnit informace, o kterých je povinen zachovávat mlčenlivost a dalších jednání, kterým by mohl způsobit prodávajícímu škodu. Člen klubu je rovněž bez zbytečného odkladu povinen upozornit prodávajícího na veškeré skutečnosti, které jsou významné pro řádný chod prodávajícího, péče o zákazníky, zachování jeho dobrého jména či ze kterých by mu mohla hrozit škoda.
 6. Člen klubu je povinen po dobu svého členství i po jeho skončení zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, které mu budou v souvislosti s jeho členstvím v klubu sděleny či ke kterým jinak získá přístup, pokud jejich další předání třetím osobám nebude nutné pro plnění smluvních či zákonných povinností člena klubu.  Člen klubu se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které získá v souvislosti s jeho členstvím v klubu, v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). Člen klubu se tak zejména zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se zásadami stanovenými Nařízením a přijmout vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku zneužití osobních údajů. Člen klubu se zavazuje, že stejným způsobem zaváže i každého dalšího zpracovatele osobních údajů. Člen klubu je povinen všechny osobní údaje, které získal v souvislosti s jeho členstvím v klubu, smazat či zajistit jejich jiné trvalé odstranění, bez zbytečného odkladu poté, co pominou důvody pro jejich zpracování, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak či pokud není dán jiný právní titul k dalšímu zpracovávání dotčených osobních údajů.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (vyjma poplatků souvisejících s úhradou ceny zboží, balení a dodáním zboží). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s úhradou ceny,  balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s úhradou ceny, balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako “objednávka”) 
 4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Zaslání potvrzení o obdržení objednávky neznamená akceptaci objednávky a nezavazuje prodávajícího k dodání zboží.
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například elektronicky či telefonicky).
 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. Tímto okamžikem dojde k uzavření kupní smlouvy. Její vlastní text není uzavírán ve zvláštní, samostatné podobě, nýbrž je tvořen těmito obchodními podmínkami, objednávkou kupujícího a akceptací prodávajícího.
 7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1.  bezhotovostně předem převodem na účet prodávajícího č. 2508200432/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  2. prostřednictvím platební brány ComGate Payments, a.s.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s úhradou ceny, balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s úhradou ceny, balením a dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dvou dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Variabilní symbol je číslo objednávky.
 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 6. Kupující může zboží nebo službu převzít zásadně až po jejich úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající uhrazenou částku nejpozději do 30 dnů ode dne zjištění nemožnosti dodání zboží.
 7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, jakož i zboží v uzavřeném obalu, které kupující vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy bez důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží Jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, pak počíná běžet 14 denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Písemné odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího, kterou je Kurta Konráda 2457/8, 190 00 Praha 9.  Odstoupení je účinné doručením prodávajícímu. Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, jak je uvedený v čl. 6.8., není to však jeho povinností.  Ujednání tohoto článku neplatí pro případy, kdy kupující není spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a na kupní smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do domácnosti kupujícího nebo do jiného místa, které kupující určil, jakož i na další smlouvy uvedené v § 1840 občanského zákoníku.
 3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody, která by mu tím vznikla. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
 4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 6.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez částky představující náklady dle čl. 5.2. těchto obchodních podmínek) kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží dle čl. 6.3. obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. Prodávající není povinen ke vrácení kupní ceny dříve, než mu kupující předá vrácené zboží či mu prokáže, že toto zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Kupující dále bere na vědomí, že nese náklady spojené s navrácením zboží.
 8. Kupující může využít tento vzor odstoupení od smlouvy: Já, níže podepsaný…../jméno a příjmení kupujícího……, bydlištěm………., tímto odstupuji od kupní smlouvy na dodávku……/přesné označení zboží, ohledně kterého je odstupováno, včetně množství tohoto zboží/….objednané prostřednictvím e-shopu na adrese www.naturamedicin.comwww.naturamedicin.cz, www.naturamedicin.eu  dne…../datum objednávky/.. /datum podpisu odstoupení/… /podpis kupujícího/.
 
PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 1. Způsob a termín doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč (slovy:  padesát korun českých) za každý den uskladnění a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím zásilky bez soupisu výhrad, potvrzeným dopravcem, kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě a dodání zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

 1. OPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Ujednání předchozí věty neplatí v případě, že kupující není spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku.
 4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba činí u nového zboží lhůtu 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. Záruka ani odpovědnost za škodu se nevztahuje na vady či případy, které vznikly v důsledku poškození zboží po jeho doručení kupujícímu jednáním kupujícího či třetích osob, nesprávným užíváním (zejména v rozporu s příbalovým letákem) či skladováním.
 5. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat jeho úplnost a nepoškozenost obalů a zda neobsahuje zjevné vady a zda je zboží dodáno s úplnými doklady či dalším příslušenstvím, se kterým mělo být dodáno. Nesplnění této povinnosti nemá za následek vyloučení odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, ale umožňuje prodávajícímu namítnout, že ke vzniku vady došlo až po jeho dodání. Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail [email protected] Prodávající doporučuje v případě převzetí od přepravce přiložit fotodokumentaci poškození zboží a/nebo obalů.
 6.  Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího písemně na adrese jeho provozovny, kterou je Kurta Konráda 2457/8, 190 00 Praha 9. Zásilka, kterou bude kupující uplatňovat reklamaci musí zahrnovat následující: reklamovaná zboží, popis reklamace, datum a okolnosti zjištění vady, zvolený reklamační nárok, doklad o zakoupení zboží a kontaktní údaje kupujícího (korespondenční adresu, telefonní číslo a e-mail). Při absenci některého z těchto údajů nebude možné reklamaci vyřídit. Prodávající vyrozumí kupujícího na jeho e-mailovou adresu o přijetí reklamace nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení úplné reklamace. Prodávající vyřídí reklamaci, tzn. vyrozumí o výsledku reklamačního řízení nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení úplné reklamace. Pokud bude reklamace zamítnuta jako neoprávněná, má prodávající právo na úhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti s reklamačním řízením.
 7. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu, která by mu vznikla opožděným dodáním objednaného zboží ani za škodu, kterou nemohl prodávající předvídat či jí zabránit. Prodávající rovněž neodpovídá kupujícímu za škodu a/nebo za vady, které mohl zabránit včasným jednáním kupující, popř. která byla zapříčiněna i jednáním kupujícího. Prodávající rovněž neodpovídá za žádné náklady, které kupující vynaložil při objednávání zboží, reklamaci zboží či při uplatňování svých jiných práv v souvislosti s kupní smlouvou. Kupující tato omezení odpovědnosti bere na vědomí a těchto svých práv se výslovně vzdává odsouhlasením těchto obchodních podmínek. Prodávající je oprávněn vymezit další podmínky reklamace a záruky v Reklamačním řádu.  

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií a textů nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „Nařízení“).
 2. Kupující bere na vědomí, že prodávající za účelem plnění kupní smlouvy a povinností stanových těmito obchodními podmínkami a právními předpisy zpracovává vybrané osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa dodání zboží, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dále údaje týkající se zaplacení kupní ceny zboží (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 1. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 2. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 3. Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění dodání služby, vyřizování reklamací, účetní povinnosti a další) jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou pro řádné splnění smlouvy, popř. po lhůtu stanovenou právními předpisy (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví apod.), nejdéle však po dobu 10 let. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a/nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, v závislosti na druhu zpracování.

  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující má k zaručení ochrany jeho osobních údajů tato práva:
 4. Právo na informace (právem na informace se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 13 Nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího na znalost totožnosti a kontaktních údajů společnosti a na znalost účelu, pro který jsou osobní údaje kupujícího společností shromažďovány a zpracovávány).
 5. Právo na přístup k osobním údajům (právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 15 Nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány).
 6. Právo na opravu (právem na opravu se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 16 Nařízení, zejména pak právo požadovat, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se kupujícího týkají).
 7. Právo na výmaz – být zapomenut (právem na výmaz se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 17 Nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání kupujícího vymazala osobní údaje kupujícího za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané Nařízením).
 8. Právo na omezení zpracování (právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 18 Nařízení).
 9. Právo na přenositelnost údajů (právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 20 Nařízení, zejména pak právo kupujícího získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu).
 10. Právo vznést námitku (právem vznést námitku se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 21 Nařízení).
 11. Zjistí-li nebo domnívá-li se kupující, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého života kupujícího, v rozporu s Nařízením nebo v rozporu se zákonem, může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takový stav odstraněn. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 12. Nesjedná–li společnost nápravu, má Kupující právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů. Právo kupujícího na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.
 13. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 14. Kupující projevuje souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, a to zaškrtnutím příslušného textového pole na webových stránkách. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat, a to písemně oznámením zaslaným na adresu provozovatele či e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu prodávajícího.
 15. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Bližší úprava používání cookies je obsažena v Zásadách zpracování cookies, které jsou dostupné na tomto odkazu.

 

DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu

 1. Zpráva je doručena:
  1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a příslušné soudy k rozhodování sporů jsou soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 8.5.       Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování NATURAMEDICIN SE., provozovna Kurta Konráda 2457/8, 190 00 Praha 9, adresa elektronické pošty [email protected]

 

V Praze dne 1.7.2021

envelopephone-handsetmenucross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram