Přihlásit se / RegistrovatBackoffice účet

Obchodní podmínky

obchodní korporace
NATURAMEDICIN SE
se sídlem Charvátova 1988/3, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 086 49 162

společnost zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 2292
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  www.naturamedicin.comwww.naturamedicin.czwww.naturamedicin.eu
kontaktní e-mail: [email protected]

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní korporace NATURAMEDICIN SE (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.naturamedicin.com, www.naturamedicin.eu a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek prodávajícího umístěné pod internetovým portálem na adrese www.naturamedicin.com, www.naturamedicin.eu (dále jen „webové stránky či webová stránka“) a další související právní vztahy.
 3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který se stane členem klubu (dále jen „člen klubu“), prostřednictvím kterého prodávající umožňuje kupujícím podílet se na prodeji vybraného zboží v portfoliu prodávajícího a získávat tak z této zprostředkovatelské činnosti provize (dále jen „členský klub“).
 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní či jiné samostatné smlouvě. Odchylná ujednání v kupní či jiné samostatné smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Nákupem zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu kupující vyjadřuje svojí vůli být vázán ujednáními těchto obchodních podmínek.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pokud kupující nesouhlasí se změnou obchodních podmínek, může zrušit svůj uživatelský účet do 30 dnů ode dne zveřejnění nového znění obchodních podmínek na webových stránkách. Pokud tak neučiní, uplatní se nevyvratitelná právní domněnka, že si přeje setrvat ve smluvním vztahu s prodávajícím a že tento smluvní vztah se má od data účinnosti nového znění obchodních podmínek tímto novým zněním.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET
 1. Prodávající vyžaduje pro nakupování zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu registraci kupujícího. Prodávající tento krok odůvodňuje snahou poskytovat kupujícímu nejlepší možné služby včetně možnosti stát se členem klubu a zároveň chránit ostatní kupující před nekalou aktivitou třetích osob. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“).  Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží, sledovat stav svých objednávek a požádat o členství v klubu.
 2. Kupující bere na vědomí, že nemá právní nárok na zřízení uživatelského účtu. Pokud o jeho zřízení projeví zájem, je povinen požádat o registraci prostřednictvím některého ze stávajících členů klubu. V případě schválení jeho žádosti obdrží přístupové údaje pro vytvoření uživatelského účtu. Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. Kupující je oprávněn kdykoliv svůj uživatelský účet zrušit.

 

ČLENSTVÍ V KLUBU NATURAMEDICIN
 1. Prodávající umožňuje kupujícímu požádat prostřednictvím jeho uživatelského účtu o členství v klubu a získat tak možnost podílet se na prodeji vybraného zboží v portfoliu prodávajícího.
 2. Členství v klubu NATURAMEDICIN není podmínkou pro uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
 3. Podmínky vzniku a zániku členství v klubu NATURAMEDICIN a další související práva a povinnosti z členství vyplývající jsou upraveny v Dodatku k obchodním podmínkám.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (vyjma poplatků souvisejících s úhradou ceny zboží,
  balení a dodáním zboží). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s úhradou ceny, balením a dodáním zboží.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a o očekávaném čase dodání zboží
  • informace o nákladech spojených s úhradou ceny zboží a jeho dodáním (dále společně jen jako „objednávka“).
 4.  Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky a jejím uhrazení odešle kupujícímu rekapitulaci objednávky. Kupující bere na vědomí, že tato rekapitulace je vygenerována automatizovaným systémem a není akceptací objednávky a nezavazuje tedy prodávajícího k dodání zboží.
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například elektronicky či telefonicky).
 6. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky prodávajícím. Prodávající zpravidla provede akceptaci vystavením dokladu o vyúčtování a přijetí kupní ceny (faktury) a jeho zasláním kupujícímu v elektronické podobě. Pokud prodávající odešle zboží ještě
  před odesláním faktury, kupní smlouva vzniká již odesláním objednaného zboží kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce, pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak. Prodávající vydá kupujícímu, který je spotřebitelem, potvrzení o uzavření kupní smlouvy nejpozději společně s dodáním zboží. Prodávající není povinen zasílat kupujícímu, který není spotřebitelem, potvrzení o vzniku kupní smlouvy. Obsah kupní smlouvy je tvořen těmito obchodními podmínkami a objednávkou kupujícího, která bude akceptována ze strany prodávajícího.
 7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 9. Smlouvu lze uzavřít v těchto jazycích: Český jazyk, Anglický jazyk. Postupně budou přidávány i jiné jazyky. Smlouva se nezávisle na jazyce, ve kterém je uzavřena, řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • bezhotovostně platební kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, nebo jiných platebních systémů a karet prostřednictvím platební brány
   Global Payments nebo platební brány STRIPE.
  • platbou prostřednictvím elektronického účtu GoPay, Apple Pay.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s úhradou ceny, balením a dodáním zboží. Kupující je rovněž povinen učinit veškeré potřebné kroky vedoucí k proclení zboží a jeho zdanění v místě jeho určení, pokud se na zboží vztahuje clo či daně dle státu
  místa určení zboží, zejména uhradit clo a daně příslušným orgánům řádně a včas. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se pro účely těchto obchodních podmínek kupní cenou i náklady spojené s úhradou ceny, balením, dodáním, vyclením a zdaněním zboží, aniž by tím byla dotčena věta předchozí.
 3. Kupní cena je splatná neprodleně po objednání zboží. Prodávající není povinen odeslat zboží, jehož kupní cena nebyla zcela uhrazena.
 4. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající uhrazenou částku kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne zjištění nemožnosti dodání zboží. Kupující nemá nárok na náhradu škody ani jiných práv v takovémto případě kromě vrácení kupní ceny, resp. se těchto práv výslovně vzdává.
 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.
 7. Veškeré ceny uvedené na webových stránkách jsou uvedeny bez DPH, která bude ke kupní ceně připočtena v souladu s obecně závaznými právními předpisy státu, do kterého má být zboží dodáno.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 1. Ujednání tohoto článku neplatí pro případy, kdy kupující není spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. Kupující, který není spotřebitelem, nemá právo odstoupit od smlouvy.
 2. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, jakož i zboží dodávané v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.
 3. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího pod ni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převzala zboží, nebo poslední kus zboží bylo-li objednáno více kusů zboží, které je dodáváno samostatně. Kupující může od smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Prodávající doporučuje, aby mu kupující odeslal písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, které postačí odeslat poslední den lhůty pro odstoupení od smlouvy na adresu provozovny prodávajícího, kterou je Kurta Konráda 2457/8, 190 00 Praha 9, nebo elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího [email protected]. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení před uplynutím příslušné lhůty. Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto obchodních podmínek, není to však jeho povinností.
 4. Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme od kupujícího na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než prodávajícím nabízený nejlevnější způsob dodání). Pro vrácení peněžních prostředků použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Přijaté peněžní prostředky může prodávající vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo až kupující prokážete, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 5. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle kupující zpět prodávajícímu na adresu Kurta Konráda 2457/8, 190 00 Praha 9, nebo jinou adrese, kterou uvede společnost NATURAMEDICIN SE na svých webových stránkách. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující zboží odešlete zpět před uplynutím 14 dnů. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody, která by mu tím vznikla. Zboží kupující vrátí prodávajícímu nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
 6. Po vrácení zboží kupujícím dle čl. 6.5. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. 5. Kupující při odstoupení od smlouvy odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Kupující bere na vědomí, že při odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.
 8. Byl-li kupujícímu poskytnut k objednávce dárek a kupující odstoupí od koupě, byť i jen jednotlivého zboží podle této objednávky, je kupující povinen společně s vrácením zboží vrátit prodávajícímu také nepoškozený poskytnutý dárek.
 
PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 1. . Kupujícímu je při objednávce zboží zpravidla poskytnuta možnost zvolit způsob dodání zboží. Pokud tak neučiní, volí způsob dodání zboží prodávající. V případě, že je způsob dodání určen na základě volby kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání zboží.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun českých) za každý den uskladnění a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce či z místa výdeje zboží, je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci či zástupci daného výdejního místa, ve kterém dochází k dodání zboží. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zboží převzít. Převzetím zásilky bez soupisu výhrad, potvrzeným dopravcem či odpovědným pracovníkem místa výdeje zboží, kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 5. Kupující bere na vědomí, že termín dodání zboží uvedený na objednávce či její rekapitulaci je termínem předpokládaným a nikoliv závazným. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za pozdní dodání zboží oproti tomuto předpokládanému termínu, neboť přesný termín dodání zboží je závislý na možnostech daného přepravce, který provádí přepravu zboží ke kupujícímu či do výdejního místa.
 6. Další práva a povinnosti stran při přepravě a dodání zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

ODPOVĚDNOST ZA VADY
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, za to, že (i) zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem, (ii) zboží je vhodné k účelu, pro který je kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, (iii) zboží je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že vedle ujednaných vlastností je zboží (i) vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na právní předpisy, (ii) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně funkčnosti a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, (iii) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, a pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, (iv) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
 4. Kupujícímu, který není spotřebitelem, prodávající dodá objednané zboží s ujednanými vlastnostmi a případným upozorněním na vady, které se na zboží obvykle nevyskytují. V opačném případě se má, za to, že zboží má vady. Práva takového kupujícího z vadného plnění se řídí obecnou úpravou podle občanského zákoníku, ustanovení § 2158 - § 2176 občanského zákoníku se nepoužijí.
 5. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou (pokud je jeden ze způsobů ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný, není prodávající vázán volbou kupujícího); není-li takový postup možný, nebo prodávající odmítl vadu odstranit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během jednoho roku ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to povaha zboží nebo vady nevylučuje, nebo pokud se neprokáže opak. Ujednání tohoto odstavce neplatí v případě, že kupující není spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku.
 6. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající kupujícímu, který je spotřebitelem, za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v době 2 let ode dne uzavření kupní smlouvy, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. Odpovědnost za vady ani odpovědnost za škodu se nevztahuje na vady či případy, které vznikly v důsledku poškození zboží po jeho doručení kupujícímu jednáním kupujícího či třetích osob, nesprávným užíváním (zejména v rozporu s příbalovým letákem) či skladováním.
 7. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat jeho úplnost a nepoškozenost obalů, a zda na něm nejsou zjevné vady a zda je zboží dodáno s úplnými doklady či dalším příslušenstvím, se kterým mělo být dodáno. Nesplnění této povinnosti nemá za následek vyloučení odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, ale umožňuje prodávajícímu namítnout, že ke vzniku vady došlo až po jeho dodání. Veškeré nesrovnalosti je třeba nahlásit přepravci či odpovědnému zástupci výdejního místa při převzetí zboží a sepsat o těchto výhradách s přepravcem či odpovědným zástupcem výdejního místa protokol o těchto vadách nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout. Prodávající doporučuje v případě převzetí od přepravce či z výdejního místa pořídit fotodokumentaci poškození zboží a/nebo obalů.
 8. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího písemně na adrese jeho provozovny či elektronicky na adrese [email protected]. Zásilka, kterou bude kupující uplatňovat reklamaci, musí zahrnovat následující: reklamované zboží, popis reklamace, datum a okolnosti zjištění vady, zvolený reklamační nárok a kontaktní údaje kupujícího (korespondenční adresu, telefonní číslo a e-mail). Při absenci některého z těchto údajů nebude možné reklamaci vyřídit a bude třeba je na výzvu prodávajícího doplnit. Prodávající vyrozumí kupujícího na jeho e-mailovou adresu o přijetí reklamace nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení úplné reklamace. Pokud byla reklamace učiněna elektronicky, vyzve v závislosti na povaze vady prodávající kupujícího k odeslání reklamovaného zboží na provozovnu prodávajícího. Prodávající vyřídí reklamaci, tzn. vyrozumí o výsledku reklamačního řízení nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení úplné reklamace.
 9. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu, která by mu vznikla opožděným dodáním objednaného zboží ani za škodu, kterou nemohl prodávající předvídat či jí zabránit. Prodávající rovněž neodpovídá kupujícímu za škodu a/nebo za vady, kterým mohl zabránit včasným jednáním kupující, popř. která byla zapříčiněna i jednáním kupujícího. Prodávající rovněž neodpovídá za žádné náklady, které kupující vynaložil při objednávání zboží, reklamaci zboží či při uplatňování svých jiných práv v souvislosti s kupní smlouvou. Prodávající je oprávněn vymezit další podmínky reklamace a záruky v Reklamačním řádu.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 1. Kupující, který je spotřebitelem, nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží. Ostatní kupující nabývají vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií a textů nabízeného zboží), etikety a design obalů jako i receptura zboží jsou chráněny autorským právem, resp. právy duševního a průmyslového vlastnictví. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu, etikety a design obalů jako i recepturu vlastního zboží a že nebude žádným způsobem narušovat práva prodávajícího z duševního a průmyslového vlastnictví.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu – Zásady zpracování osobních údajů.
 2. Prodávající může kupujícímu, se kterým uzavřel kupní smlouvu, zasílat na jeho elektronickou adresu obchodní sdělení týkající se obdobného zboží nabízeného prodávajícím podle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud to kupující neodmítl. Zasílání obchodních sdělení lze kdykoliv odmítnout zasláním e-mailu na [email protected], zaškrtnutím odmítnutí zasílání obchodních sdělení při tvorbě objednávky nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Elektronická adresa kupujícího je za tímto účelem uchovávána po dobu 2 let od uzavření poslední kupní smlouvy.
 3. Prodávající za účelem provozu svého podnikání také ukládá na zařízení kupujícího soubory cookies a další související technologie. Bez souhlasu jsou ukládány pouze tzv. funkční cookies, bez kterých by nemohlo webové rozhraní obchodu fungovat. Ostatní soubory cookies jsou využívány pouze na základě souhlasu kupujícího, který je možné kdykoliv odvolat. Bližší informace o souborech cookies a dalších souvisejících technologií využívaných prodávajícím a jeho smluvními partnery jsou uvedeny v dokumentu Zásady cookies. Zásady cookies naleznete na webové stránce https://naturamedicin.com/cs/zasady-cookies/.

 

DORUČOVÁNÍ
 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 2. Zpráva je doručena:
  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Kupní smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, se řídí českým právním řádem a o případných sporech jsou příslušné jednat a rozhodnout soudy České republiky.
 2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a příslušné soudy k rozhodování sporů jsou soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V Praze dne 17. 2. 2023

envelopephone-handsetmapmenucross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram