Přihlásit se / RegistrovatBackoffice účet

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „Nařízení“).
 2. Kupující bere na vědomí, že prodávající za účelem plnění kupní smlouvy a povinností stanových obchodními podmínkami on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.naturamedicin.comwww.naturamedicin.czwww.naturamedicin.eu a právními předpisy zpracovává vybrané osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa dodání zboží, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dále údaje týkající se zaplacení kupní ceny zboží (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 5. Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění dodání služby, vyřizování reklamací, účetní povinnosti a další) jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou pro řádné splnění smlouvy, popř. po lhůtu stanovenou právními předpisy (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví apod.), nejdéle však po dobu 10 let. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a/nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, v závislosti na druhu zpracování.  

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující má k zaručení ochrany jeho osobních údajů tato práva:

  • Právo na informace (právem na informace se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 13 Nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího na znalost totožnosti a kontaktních údajů společnosti a na znalost účelu, pro který jsou osobní údaje kupujícího společností shromažďovány a zpracovávány).
  • Právo na přístup k osobním údajům (právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 15 Nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány).
  • Právo na opravu (právem na opravu se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 16 Nařízení, zejména pak právo požadovat, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se kupujícího týkají).
  • Právo na výmaz – být zapomenut (právem na výmaz se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 17 Nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání kupujícího vymazala osobní údaje kupujícího za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané Nařízením).
  • Právo na omezení zpracování (právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 18 Nařízení).
  • Právo na přenositelnost údajů (právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 20 Nařízení, zejména pak právo kupujícího získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu).
  • Právo vznést námitku (právem vznést námitku se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 21 Nařízení).
  • Zjistí-li nebo domnívá-li se kupující, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého života kupujícího, v rozporu s Nařízením nebo v rozporu se zákonem, může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takový stav odstraněn. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
  • Nesjedná–li společnost nápravu, má Kupující právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů. Právo kupujícího na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.
 1. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 2. Kupující projevuje souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, a to zaškrtnutím příslušného textového pole na webových stránkách. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat, a to písemně oznámením zaslaným na adresu provozovatele či e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu prodávajícího.
 3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Bližší úprava používání cookies je obsažena v Zásadách zpracování cookies, které jsou dostupné na tomto odkazu.
envelopephone-handsetmapmenucross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram